ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลท่าสุด


 
กองคลัง
  - โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2559
กองช่าง
  - โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน ม.7
  - โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลใหม่ ม.10
  - โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นทุ่งป่าคาม.6
  - โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ม.1
  - โครงการหมู่ที่-1 ปรับปรุงบ่อกรองน้ำประปา
  - โครงการหมู่ที่-2 ขุดเจาะบ่อบาดาล
  - โครงการหมู่ที่-2 ถังเก็บน้ำ
  - โครงการหมู่ที่-3 ขุดและวางท่อประปา
  - โครงการหมู่ที่-4 ถังเก็บน้ำ
  - โครงการหมู่ที่-5 ถังเก็บน้ำ
  - โครงการหมู่ที่-6 ฝายน้ำล้นคสล.
  - โครงการหมู่ที่-6 ฝายมข.27
  - โครงการหมู่ที่-7 ขุดลอกห้วยเวียงกลาง
  - โครงการหมู่ที่-7 ฝายน้ำล้น มข.27
  - โครงการหมู่ที่-8 ขุดลอกห้วยป่าหวาย
  - โครงการหมู่ที่-8 ฝายน้ำล้นคสล.
  - โครงการหมู่ที่-9 วางท่อประปา
  - โครงการหมู่ที่-10 ขุดเจาะบ่อบาดาล
  - โครงการหมู่ที่-10 ขุดและวางท่อประปา
  - โครงการหมู่ที่-10 ขุดลอกห้วยน้ำขุ่น
  - โครงการหมู่ที่-11 วางท่อประปา
สำนักปลัด
  - โครงการ3-R เพื่อชุมชน
  - โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
  - โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
  - โครงการปลูกผักสวนครัวแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถ่ิน
  - โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า (ปลาส้ม)
  - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - โครงการส่งเสริมการใช้จุรินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว
  - โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน-ปี-2559
  - โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า
  - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในเยาวชน เทศบาลตาบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
กองการศึกษา
  - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
  - โครงการสืบชะตาขุนน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด
  - โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น