ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลท่าสุด


 
  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558
  - รายงานผลโครงการดำเนินงาน
  รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  - ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  - ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
  - แบบประเมินพนักงานจ้าง
  - แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน