ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลท่าสุดรายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
- แผนตรวจสอบภายใน
- รายงานการควบคุมภายใน
- รายงานตรวจสอบภายใน ปี ๕๙