-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

       กระบวนงานบริการภารกิจทต.ท่าสุด

กระบวนงานบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด

     
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
3 นาที/ราย
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3 นาที / ราย
 
จัดเก็บภาษีป้าย
3 นาที / ราย
 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

     - ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง

     - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

2 วัน / ราย

1 วัน / ราย

1 วัน / ราย

 
สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
3 ชั่วโมง / ราย
 
ช่วยเหลือสาธารณภัย
ในทันที
 
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน
 
ด้านสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พท.เกิน 200 ตร.ม)

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
     

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

1 นาที / ราย
     

จดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ.พาณิชย์ พ.ศ.2499

15 นาที / ราย
     

จดทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์

15 วัน / ราย
     

งานสาธารณภัยด้านภัยแล้ง

2 วัน / ราย
     

การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์(รายใหม่)

1 ชั่วโมง / ราย
     

การขอรับข้อมูลข่าวสาร

10 นาที / ราย
     

การขอใช้ห้องประชุม

10 นาที / ราย
     

การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

3 วัน / ราย
     

กระบวนการรับเอกสาร

15 นาที / ราย
     

การขอแจ้งเกิด

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     

การขอแจ้งตาย

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     

การขอแจ้งย้าย

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     
     
** หมายเหตุ เริ่มนับตั้งแต่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com