-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
 เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี2560 (แบบ สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2561 (แบบ สขร.1)
 งบทดลอง
 รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล

 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

 กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด
 รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

 อำนาจหน้าที่ กองคลัง

 อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

 แผนออกตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

 สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าสุด

 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ปีงบประมาณ-2561

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  ติดต่อเทศบาล
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สปสช.
กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศวางแผน
และประเมินผล

ระบบบันทึกบัญชี
ระบบข้อมูลกลาง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

(คลิ๊ก)

QRร้องเรียนร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

QRแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(คลิ๊ก)

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

  

       กระบวนงานบริการภารกิจทต.ท่าสุด

กระบวนงานบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด

     
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
3 นาที/ราย
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3 นาที / ราย
 
จัดเก็บภาษีป้าย
3 นาที / ราย
 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

     - ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง

     - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

2 วัน / ราย

1 วัน / ราย

1 วัน / ราย

 
สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
3 ชั่วโมง / ราย
 
ช่วยเหลือสาธารณภัย
ในทันที
 
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน
 
ด้านสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท)

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พท.เกิน 200 ตร.ม)

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
 

การขออนุญาตเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย

     - ขออนุญาตใหม่ / ใบอนุญาต

15 วัน / ราย
     

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

1 นาที / ราย
     

จดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ.พาณิชย์ พ.ศ.2499

15 นาที / ราย
     

จดทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์

15 วัน / ราย
     

งานสาธารณภัยด้านภัยแล้ง

2 วัน / ราย
     

การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์(รายใหม่)

1 ชั่วโมง / ราย
     

การขอรับข้อมูลข่าวสาร

10 นาที / ราย
     

การขอใช้ห้องประชุม

10 นาที / ราย
     

การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

3 วัน / ราย
     

กระบวนการรับเอกสาร

15 นาที / ราย
     

การขอแจ้งเกิด

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     

การขอแจ้งตาย

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     

การขอแจ้งย้าย

อยู่ในช่วงถ่ายโอนภารกิจ
     
     
** หมายเหตุ เริ่มนับตั้งแต่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com