-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

       ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

ประชาชนยื่นคำร้องกับสำนักงานปลัด

(5 นาที)

จนท.ขออนุมัติ/ปลัดเทศบาล.เปิด

เผยข้อมูลข่าวสาร (30 นาที)

จนท.นำเรื่องผสานงาน สำนัก/ส่วน

ขอข้อมูลข่าวสาร (30 นาที)

       
       

จนท.ประสานงานผู้ขอมารับข้อมูล

ข่าวสาร

         
         
แผนภูมิขั้นตอนการบริการชำระภาษี
รับบัตรคิว

นั่งเก้าอี้พักคอย

(5 นาที)

ลงทะเบียน/ยื่นแบบ

(5 นาที)

       
   
รับชำระภาษี

ตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมิน

ภาษี (3 นาที)

         
         
ขันตอนการขอหนังสือรับรอง สิ่งปลูกสร้าง

ยื่นเอกสาร/ตรวจสอบความถูกต้อง

(10 นาที)

ธุรการลงรับตามระเบียบงานสารบรรณ

(1 วัน)

เสนอผู้บริหาร
       

เสนอผู้บริหาร

ทำบันทึก

(1 วัน)

ช่างออกสำรวจสถานที่สิ่งปลูกสร้าง

(1 วัน)

       

ออกหนังสือรับรอง

(1 วัน)

       
         
ขันตอนการจดทะเบียนพาณิชย์

เขียนคำร้องขออนุญาต

จดทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน

และความถูกต้อง

นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณา
และลงนามในบันทึกนายทะเบียน
พร้อมออกใบอนุญาต
       
 

 

ชำระค่าธรรมเนียม

         
         
ขั้นตอนการจดทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์

เขียนคำร้องขอจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน
และความถูกต้อง

นายทะเบียนพิจารณา
และลงนามใบสำคัญการจด
ทะเบียน
       
 

 

ชำระค่าธรรมเนียม

         
งานสาธารณภัย

รับแจ้งเหตุ

ออกพื้นที่สำรวจพร้อมถ่ายรูป

ประมาณการค่าใช้จ่าย
พร้อมเอกสารและรูปถ่าย
       
 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาและ
อนุมัติ

         
การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์(รายใหม่)

รับแบบคำขอขึ้นทะเบียน

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ตรวจสอบแบบคำขอฯ และเอกสาร
หลักฐาน

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้คำแนะนำผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
         
         
การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(ขออนุญาตใหม่ี / ต่อใบอนุญาต)

  - รับคำร้อง
  - ตรวจสอบหลักฐาน
  - นัดวันรับใบอนุญาตหรือคำสั่ง
ไม่ออกใบอนุญาต

ตรวจสถานที่ประกอบการ

  - เสนอผล
  - เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
อนุญาต/คำสั่งไม่ออกใบอนุญาต
         
การขอรับข้อมูลข่าวสาร

 

 

ยื่นคำร้อง
กรอกแบบคำขอข้อมูล

   
   
   
   

ยื่นคำร้อง
กรอกแบบคำขอข้อมูล

   
  
  
   

เสนอหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
พิจารณา

   
 
 

เปิดเผยได้

     

เปิดเผยไม่ได้

   
 

ค้นหาข้อมูล

     

ชี้แจงเหตุผล

     

รับ

       
      
         
การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

 

 

ยื่นเอกสาร

   
   
   

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

   

ชำระค่าธรรมเนียม

ไม่ชำระค่าธรรมเนียม

 
         

 

 

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

   
         
         
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ประชาชนยื่นหลักฐาน
  - บัตรประชาชน
  - บัตรผู้พิการ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติจากบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์

แจ้งผลการดำเนินงานพิจารณา
อนุมัติ

       
       

เบิกจ่ายเงิน

         
         
กระบวนการรับเอกสาร

รับหนังสือ

ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือ
รับพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประทับตราหนังสือรับ
ลงทะเบียนหนังสือรับ

       
       

เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

         
การขอใช้ห้องประชุม

ผู้ประสงค์ขอใช้ห้องประชุม
เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้อง

เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบ
ห้องประชุมว่างหรือไม่

เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ

       
       

แจ้งผลการดำเนินการ
แก่ประชาชน

         
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ประชาชนยื่นคำขออนุญาต

  - ตรวจสอบเอกสาร
  - ตรวจสอบสถานที่
  - ตรวจแบบ(ด้านสถาปัตยกรรม
    วิศวกรรมและทั่วไป

ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ

       
       

อนุมัติออกใบอนุญาต

         
การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

รับคำร้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ

นำน้ำออกแจกจ่าย

         
         
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณะภัย

รับเรื่อง

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบออช่วยเหลือ

         
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ประชาชนเขียนคำร้อง
แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ที่รับผิดชอบ

หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

       
       

แจ้งผลการดำเนินงาน
แก่ประชาชน

         
การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 

<< อ่านต่อ >>

 
         
การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
130 ประเภท (ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต)
 

<< อ่านต่อ >>

 
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com