หน้าแรก     
  ฝ่ายสภา
  อำนาจหน้าที่
  บันทึกประชุมสภา

      บันทึกประชุมสภา

บันทึกประุชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2556

     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2556
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2556

บันทึกประุชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ.2555

     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2555
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555
     บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยแรก

บันทึกประชุมสภา อบต.ท่าสุด พ.ศ.2554

     บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554
     บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553
     บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553
     บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553
     บันทึกประชุมสภาอบต.ท่าสุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553
          

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com