-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      กองคลัง
   
   
   
นางนงค์นุช ดอนชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
 
 
 
 
น.ส.ณัฐภัท ธนทัตดลพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
นางปราณี อารีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
น.ส.นงนุช คำจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางศรีไพร ดวงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
 
นางสาวสิริลักษณ์ บุดดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางจุฑามณี วรรณวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
 
น.ส.อรวรรณ โตพิพัฒนมงคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
นายชาติ ปัญญา
คนงานทั่วไป
น.ส.นภัทร สุตินันท์
คนงานทั่วไป
 
น.ส.พรรณนิภา บุญตือ
คนงานทั่วไป
   
 
 
 
น.ส.หทัยทิพย์ วงศ์แสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com