-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
งานจัดชื้อจัดจ้าง
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย


  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา
 
      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 


  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

      กองคลัง
   
   
   
นางนงค์นุช ดอนชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
 
 
 
 
น.ส.ณัฐภัท ธนทัตดลพร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
นางปราณี อารีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
น.ส.นงนุช คำจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางศรีไพร ดวงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
 
นางสาวสิริลักษณ์ บุดดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางจุฑามณี วรรณวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
 
น.ส.อรวรรณ โตพิพัฒนมงคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
นายชาติ ปัญญา
คนงานทั่วไป
น.ส.นภัทร สุตินันท์
คนงานทั่วไป
 
น.ส.พรรณนิภา บุญตือ
คนงานทั่วไป
   
 
 
 
น.ส.หทัยทิพย์ วงศ์แสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com