-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
 เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี2560 (แบบ สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2561 (แบบ สขร.1)
 งบทดลอง
 รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล

 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

 กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด
 รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

 อำนาจหน้าที่ กองคลัง

 อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

 แผนออกตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

 สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าสุด

 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ปีงบประมาณ-2561

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  ติดต่อเทศบาล
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สปสช.
กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศวางแผน
และประเมินผล

ระบบบันทึกบัญชี
ระบบข้อมูลกลาง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

(คลิ๊ก)

QRร้องเรียนร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

QRแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(คลิ๊ก)

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

  

      สำนักปลัดเทศบาล
   
นางยุพิน รักคำ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด
 
   
นายสาธิต เถินมงคล
รองปลัด เทศบาลต.ท่าสุด
   
 
    
น.ส.วรินทร มาลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุวรรณี จี้อาทิตย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
นายจตุพล ชำนาญยา
นิติกรชำนาญการ
 

นางดวงพร วัชรวงค์วรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
นางสาวกมลทิพย์ หลักมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
 

 

นางจิดาภา สุฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสุคนธา กันทะเตียน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอรสา สมประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
   
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
 
นายทินกฤต วงค์กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
น.ส.สุพิชฌาย์ รุจิธาดาภา
ผช.จนท.ธุรการ
 
น.ส.กาญจนา จอมแปง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 
นายปฐมชัย คำลือ
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
 
นายประนม แสงวิลัย
พนักงานวิทยุ(ผู้มีทักษะ)
 
นายทวิช เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถยนต์
 
นางธาดากร เจริญสุข
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายแก้ว เชื้อเมืองพาน
คนงานทั่วไป
 
นางอำไพ สุนันต๊ะ
คนงานทั่วไป
 
นายสุริยะโชค ศรีบุรี
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
 
นายศุภกิตต์ จี่ทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสมพงษ์ จันทร์หอมกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
 
นายนิพพิชฌน์ เชื้อสุวรรณ์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
            

นายธวัชพงศ์ คำวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com