-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
งานจัดชื้อจัดจ้าง
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย


  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา
 
      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 


  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

      สำนักปลัดเทศบาล
   
นางยุพิน รักคำ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด
 
   
นายสาธิต เถินมงคล
รองปลัด เทศบาลต.ท่าสุด
   
 
    
น.ส.วรินทร มาลัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุวรรณี จี้อาทิตย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
นายจตุพล ชำนาญยา
นิติกรชำนาญการ
 
นางณัฐชยา กองสุเรือง
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
 
นางสาวกมลทิพย์ หลักมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
 

นางสาวนิพารัตน์ มณีจันสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสุคนธา กันทะเตียน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
 
 
   
จ่าเอกชำนาญ อู่อรุณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
 
นายทินกฤต วงค์กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้าง
 
 
 
น.ส.สุพิชฌาย์ รุจิธาดาภา
ผช.จนท.ธุรการ
 
น.ส.กาญจนา จอมแปง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 
นายปฐมชัย คำลือ
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
 
นายประนม แสงวิลัย
พนักงานวิทยุ(ผู้มีทักษะ)
 
นายทวิช เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถยนต์
 
นางธาดากร เจริญสุข
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายแก้ว เชื้อเมืองพาน
คนงานทั่วไป
 
นางอำไพ สุนันต๊ะ
คนงานทั่วไป
 
นายสุริยะโชค ศรีบุรี
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
 
 
นายศุภกิตต์ จี่ทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสมพงษ์ จันทร์หอมกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
 
นายนิพพิชฌน์ เชื้อสุวรรณ์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
            

นายธวัชพงศ์ คำวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com