ภาพข่าวกิจกรรม

งานการเจ้าหน้าที่

  - แผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานประปา
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการเกษตร
   
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สถาปนิก
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักผังเมือง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาล
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
   
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สัตวบาล
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.วิทยาศาสตร์
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.โภชนาการ
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.รังสีการแพทย์
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สัตวแพทย์
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างผังเมือง
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างศิลป์
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างภาพ
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
   
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
  - ทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าสุด ปี 2561
  - ทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าสุด ปี 2559
  - ทะเบียนประวัติครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสุด
  - ทะเบียนประวัติครู โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  - เส้นทางความก้าวหน้าแต่ละตำแหน่ง
  องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
  - คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
  - แนวทางการลงโทษทางวินัย
  - การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  การจัดเก็บรายได้ของ อปท.
  พรบ.ภาษีป้าย
  - พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่
  - พรบ.ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน
การจัดทำแผนชุมชน
  - คู่มือการจัดทำแผนชุมชน