-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลท่าสุด

 

ข้อบัญญัติ ปี 2553
ข้อบัญญัติ ปี 2554
ข้อบัญญัติ ปี 2555
เทศบัญญัติ ปี 2556
เทศบัญญัติ ปี 2557
 เทศบัญญัติ ปี 2558
เทศบัญญัติ ปี 2559

เทศบัญญัติ ปี 2560

เทศบัญญัติ ปี 2561

การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฉบับที่ 1
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ ปี 2561 ฉบับที่ 1 ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )

เทศบัญญัติ ปี 2562

  

     ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2552
     ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552
     ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
     ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2552
     ข้อบัญญัติ เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2552

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com