การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

1.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560

4.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

6.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560

 

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com