การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

1.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559

4.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559

6.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559

7.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

8.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561

 

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com