การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

การขอใบอนุญาตจัดตั้ง-ต่อใบอนุญาตตลาด

การขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21

การขออนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (1)

การขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่-2

การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารสถานที่สะสมอาหาร (1)

การแจ้งขุดดิน-ถมดิน

การรับชำระภาษีป้าย (2)

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)

การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา-๙-แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)

งานจดทะเบียนพาณิชย์ (1)

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-3

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่-2

กลับ