ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลท่าสุด


 
  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2558
  - รายงานผลโครงการดำเนินงาน
  รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  - ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  - ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
  - แบบประเมินพนักงานจ้าง
  - แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
  - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ตาราง)
  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561รอบเดือนเมษายน 2561
  - รายงานผลโครงการดำเนินงาน 2561