-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
งานจัดชื้อจัดจ้าง
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย


  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา
 
      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 


  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 


 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ( เนื่องด้วย ขณะนี้ถึงเวลาชำระภาษีต่างประจำปี 2561 แล้ว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด จะได้ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยจะเริ่มออกไปให้บริการตั้งแต่วันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 จึงขอให้ผู้เสียภาษีกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมาไปด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว(ตารางการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561 เวลาระหว่างวันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.)คลิ๊ก
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ลายละเอียดคลิ๊ก)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านบทความ "คลิ๊ก"

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA ) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การปลูกดาวเรือง

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA) ประจำปี 2560

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (29-07-2559)

อำนาจหน้าของเทศบาล

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสุดยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 (โดยสามารถยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด ในวันและเวลาราชการ) เอกสาร

เทศบาลตำบลท่าสุดได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    เมื่อวันพุธ ที่ 16พฤศจิกายน 2559 (ประมวลภาพกิจกรรม)  เทศบาลท่าสุดได้ดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติโครงการวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ ที่23 ตุลาคม 2559กลุ่มแกะสลักบ้านถ้ำผาตอง(สล่าคำจันทร์ ยาโน)
ความรู้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อน้ำประปา พีวีชี แข็ง (ประปา) ขนาด 2นิ้ว บ้านบ่อทองหมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซ่มถนนลาดยางเดิม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) มีฝาปิด บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ปีการศึกษา 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ( หยุดทำการ )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ( หยุดทำการ )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้าอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่ 10 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ( คำแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสุด )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต(Hotmix)บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้เจ้าของป้่ยที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และ กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ( อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักทางเข้าอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง รั่วและป้ายพร้อมประตู อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลูหมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ และ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ขยายผิวทางถนน คสล.ทางเข้าหมู่ บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ77-005(สายบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ตำบลท่าสุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าสุด อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ( EMS ) ตามโครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ผด.3)งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสพัสท์ติกคอนกรีตเดิม บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (ทางเข้าอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินการเเพทย์ ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ( ครั้งที่ 1) เทศบาลตำบลท่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตู้รองรับขยะอันตราย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องโครงการส่งเสริมการทำน้ำมันตะไคร้หอมและลูกกลอนกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซ่มปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในพื้นที่ตำบลท่าสุด หมู่ที่ 1-11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
โครงการที่ 2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
โครงการที่ 3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลท่าสุดว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
(1).โครงการที่1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
(2).โครงการที่2 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด ห้วยพลู หมู่ที่ 1
(3).โครงการที่3 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน้วยพลู หมู่ที่ 1
(4).โครงการที่4 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยการเทผิวทางคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ
(1).โครงการที่1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
(2).โครงการที่2 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด ห้วยพลู หมู่ที่ 1
(3).โครงการที่3 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน้วยพลู หมู่ที่ 1
(4).โครงการที่4 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยการเทผิวทางคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวณ 2จุด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยการเทผิวทางถนนคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ผด.3 ) งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต ( HOTMIX ) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติก จำนวน 3 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเ ศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ข้อเขียน)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้วัสดุผสมแอส แอสฟัสท์ติก จำนวน 3  จุด บ้านศรีป่าซางหมู่ที่ 9 (ลงประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสม แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (HOTMIX) บ้านสันต้นกอกหมู่ที่ 2(ลงประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 3 โครงการ (ลงประกาศวันที่ 21มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้พล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 (ประกาศ ณ วันที่ 9มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2560 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ลงประกาศวันที่ 21มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 (02-06-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาขยายผิวถนนลาดยางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง โครงสร้างอำนาจ หน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนัก กอง ในเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ. 2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ (16-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  (16-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก( แก้ไขเพิ่มเติม) (08-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (03-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (28-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (26-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (16-02-60)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมลงหินคลุก  บ้านบ่อทองหมู่ที่ 5 (16-02-60)  

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (16-02-60)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2จุด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 03-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 7 ( 03-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (19-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม2559-มีนาคม2560 (11-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ 3 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อทอง หมู่ที่5 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ้ำผาตอง

หมู่ที่6 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล.ซอย 2 บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 27-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าสุดระยะ ๕ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 27-03-2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 29-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียน 2/2559 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด (20-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียน 2/2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด (28-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เมษายน พ.ศ.2560  ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30น.)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ( 16-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560 (สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ) 16-03-2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,

บ้านสันต้นกอกหมู่ที่ 2(3จุด) คลิ๊ก  ,บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่3คลิ๊ก  ,บ้านห้วยเคียนหมู่ที่4(2จุด)คลิ๊ก  ,บ้านบ่อทองหมู่ที่5 คลิ๊ก, บ้านถ้ำผาตองหมูที่6 คลิ๊ก, บ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่ 7 คลิ๊ก (10-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(21-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560(20-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560(20-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(15-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 3 โครงการ (1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (2)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 (3)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ท10 (31-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1(26-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล พร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 (26-01-2560)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (26-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560(17-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560 (17-01/2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยป่าหวาย บ้านศรีวิเชียร์ หมูที่8   (27-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยน้ำงาม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่7   (27-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเวียงกลาง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่7   (27-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 3 โครงการ ห้วยเวียงกลาง,ห้วยน้ำงาม,ห้วยป่าหวาย   (13-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยเวียงกลาง บ้านทรายขาวหมู่ที่ 7(2-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยน้ำงาม บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7(2-12-2559)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยป่าหวาย บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8(2-12-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบ่าดาลบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (21-11-2559)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องแผนปฏบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 (13-10-2559)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2559 งวดที่ 3 (12-10-2559) 

   เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในพื้นที่ตำบลท่าสุด (13/10/2559)

  เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีต บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (20/09/2559)
   เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วที่ดินพื้นที่ ทต.ท่าสุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(06/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้วที่ดินพื้นที่ ทต.ท่าสุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10 (06/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่9 10จุด (06/09/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(06/09/2559)
       เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2559(09/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม บ้านห้วยพลู หมู่ 1(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระห้วยน้ำขุน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(24/08/2559)
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2559(6/09/2559)
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(19/08/2559)
       เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)(13/07/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครางการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(22/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพลู หมู่ 11(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(11/07/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (14/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านพลูทอง หมู่ 11 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกรองน้ำประปา บ้านห้วยพลู หมู่ 1 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดและวางท่อฯ หมู่ 2(08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดและวางท่อประปาภูเขา บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดและวางท่อประปาพีวีซี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 2 จุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2 (08/06/2559)
       เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2559 (01/06/2559)
       เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ(27/05/2559)
       เรื่อง กำหนดวัน เวลา พร้อมเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน จำนวน 1 โครงการ(23/05/2559)
       เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(23/05/2559)
       เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7(23/05/2559)

       เรื่อง รายชื่อชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7(23-05-2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(03/05/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7(23/04/2559)

       คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลท่าสุด(05-08-2557)

      คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๗๒/๒๕๕๘ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)(11-11-2558)

     คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๗๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ของเทศบาลตำบลท่าสุด(11-11-2558)

      คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุข์กและข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙(26-10-2558)

      ประกาศตำบลท่าสุดเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙(28-10-2558)

     คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (27-10-2558)

     คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (22-10-2558)

     คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลท่าสุด (09-12-2557)

     นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

     รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ห้องข่าวเทศบาลตำบลท่าสุด

โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 มิถนายน 2560 (คลิก)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

(วันที่ 27มิถุนายน 2560 )

ติดตามข่าวสาร...........(คลิ๊ก)

 

                                                                                                                                                                                                                     

 


แผนที่ เทศบาลตำบลท่าสุด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


      กระดานถาม - ตอบ
     ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เ
     ไม่อำนวยสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
     โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     นศ.ผู้ประสบปัญหาการใช้เส้นทางจราจร
      โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที
     ชุมชนในหมู่บ้านฟ้าไทยกับการรับบริการน้ำประปา
     น้ำเสียหน้าตลาดฟ้าไทย
     ปัญหาขยะ
     มลพิษทางเสียง
     การเก็บขยะ...
 
      สาระน่ารู้

     สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนายความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น
     คู่มือการปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการบริบาลทารก
     ภัยเงียบผู้หญิง
     การดูแลสุขภาพเนื่องจากควันไฟป่า
     อาหารกับโรคเบาหวาน
     ความดันโลหิตสูง
     มะเร็งเต้านมน
     ภัยใหม่ในวัยใส

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 053787101 Fax.053787103 ต่อ 203 หรือ www.tasud.net
Hotline 053-787039

Close