-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
 เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี2560 (แบบ สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2561 (แบบ สขร.1)
 งบทดลอง
 รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล

 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

 กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตำบลท่าสุด
 รายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

 อำนาจหน้าที่ กองคลัง

 อำนาจหน้าที่ กองช่าง

 อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา

 แผนออกตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

 สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าสุด

 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ปีงบประมาณ-2561

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  ติดต่อเทศบาล
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสุด ให้บริการอินเตอร์เน็ต 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชนตำบลท่าสุด

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สปสช.
กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศวางแผน
และประเมินผล

ระบบบันทึกบัญชี
ระบบข้อมูลกลาง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

(คลิ๊ก)

QRร้องเรียนร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

QRแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(คลิ๊ก)

กล่องแสดงความคิดเห็น ONLine

  


(คลิ๊ก)

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หยุดทำการ ในระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนในการนี้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล จึงจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18,20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 4 วัน และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ด้วยกองคลังเทศบาลตำบลท่าสุด มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ผด.3) งวดที่ 1 ( เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )


ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ลายละเอียดคลิ๊ก)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านบทความ "คลิ๊ก"

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA ) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงราย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2560

การปลูกดาวเรือง

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT:LPA) ประจำปี 2560

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (29-07-2559)

อำนาจหน้าของเทศบาล

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสุดยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 (โดยสามารถยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด ในวันและเวลาราชการ) เอกสาร

กลุ่มแกะสลักบ้านถ้ำผาตอง(สล่าคำจันทร์ ยาโน)
ความรู้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด และ ประชาคมตำบล ครั้งที่ 5/2561

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(คสล)ตัวยูจำนวน2จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านห้วยพลูหมู่ที่1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านห้วยพลูหมู่ที่1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านห้วยเคียนหมู่ที่4
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.เดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.บ้านศรีป่าซางหมู่ที่9
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส.2ข้างทางบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมโรงรถ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์เทศบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดประจำปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดประจำปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไขและเพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุดผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ที่มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด ให้ไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่กรณี


ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนละที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุดอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้ายภายในของเขตเทศบาลตำบลท่าสุด ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดหยุดทำการ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดหยุดทำการ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ตัวยู)จำนวน 2จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร สังกัด กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา(บริหารสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) จำนวน 2 จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสุด
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุด

ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด และ โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด หยุดทำการ ( ในระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จะเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับถนนโดยการบดอัดหินคลุก บ้านห้วยพลู หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับถนนโดยการบดอัดหินคลุกบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์ ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรีนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 จุด บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 12561 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2561
และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดและวางท่อประปาพีวีซีบ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ายบอกทาง ทต.ท่าสุด ( 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 )

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารบูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์(EMS)ตามโครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำปีงบประมาณ2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 3( วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมฝาปิด แม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( หินคลุก ) เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-11 โดยใช้หินคลุก ( วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS)ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ 2561(วันที่ 28 มิถุนายน 2561)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ 205/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ( EMS ) สังกัดงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (07/06/2561)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักปลัด)
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ( EMS ) สังกัดงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสุด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทองหมู่ที่ 5
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิมเหล็ก (ตัวยู) มีฝาปิดบ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำประปาหมู่บ้านโดยการวางท่อประปา พีวีชี แข็ง (ประปา) ขนาด 2 นิ้ว บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำประปาหมู่บ้านโดยการวางท่อประปา พีวีชี แข็ง (ประปา) ขนาด 2 นิ้ว บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อน้ำประปา พีวีชี แข็ง (ประปา) ขนาด 2นิ้ว บ้านบ่อทองหมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซ่มถนนลาดยางเดิม โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) มีฝาปิด บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โดย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ปีการศึกษา 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ปีการศึกษา 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ( หยุดทำการ )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ( หยุดทำการ )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้าอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่ 10 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ( คำแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสุด )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต(Hotmix)บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้เจ้าของป้่ยที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นแบบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสุด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และ กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ( อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักทางเข้าอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง รั่วและป้ายพร้อมประตู อาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลูหมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ และ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ขยายผิวทางถนน คสล.ทางเข้าหมู่ บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8 )
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ77-005(สายบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ตำบลท่าสุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ 175/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพานิชย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลท่าสุด อำเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ( EMS ) ตามโครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ผด.3)งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสพัสท์ติกคอนกรีตเดิม บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (ทางเข้าอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินการเเพทย์ ประจำหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง ( ครั้งที่ 1) เทศบาลตำบลท่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตู้รองรับขยะอันตราย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องโครงการส่งเสริมการทำน้ำมันตะไคร้หอมและลูกกลอนกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง จัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซ่มปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในพื้นที่ตำบลท่าสุด หมู่ที่ 1-11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
โครงการที่ 2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
โครงการที่ 3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต( Hotmix ) บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลท่าสุดว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
(1).โครงการที่1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
(2).โครงการที่2 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด ห้วยพลู หมู่ที่ 1
(3).โครงการที่3 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน้วยพลู หมู่ที่ 1
(4).โครงการที่4 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยการเทผิวทางคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2560 สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ
(1).โครงการที่1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
(2).โครงการที่2 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด ห้วยพลู หมู่ที่ 1
(3).โครงการที่3 โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน้วยพลู หมู่ที่ 1
(4).โครงการที่4 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมโดยการเทผิวทางคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวณ 2จุด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยการเทผิวทางถนนคอนกรีต บ้านพลูทอง หมู่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( ผด.3 ) งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติกคอนกรีต ( HOTMIX ) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสพัสท์ติก จำนวน 3 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเ ศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ข้อเขียน)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้วัสดุผสมแอส แอสฟัสท์ติก จำนวน 3  จุด บ้านศรีป่าซางหมู่ที่ 9 (ลงประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสม แอสฟัสท์ติกคอนกรีต (HOTMIX) บ้านสันต้นกอกหมู่ที่ 2(ลงประกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 3 โครงการ (ลงประกาศวันที่ 21มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้พล้น คสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 (ประกาศ ณ วันที่ 9มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2560 สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ลงประกาศวันที่ 21มิถุนายน 2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 (02-06-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาขยายผิวถนนลาดยางเดิมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง โครงสร้างอำนาจ หน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนัก กอง ในเทศบาลตำบลท่าสุด พ.ศ. 2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ (16-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  (16-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก( แก้ไขเพิ่มเติม) (08-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (03-05-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (28-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (26-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (16-02-60)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมลงหินคลุก  บ้านบ่อทองหมู่ที่ 5 (16-02-60)  

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (16-02-60)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2จุด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 03-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่ 6 ( 03-04-2560)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์ซื้อ/ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 7 ( 03-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (19-04-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม2559-มีนาคม2560 (11-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3จุด บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่ 3 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2จุด บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อทอง หมู่ที่5 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ้ำผาตอง หมู่ที่6 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 (31-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล.ซอย 2 บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ( 27-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าสุดระยะ ๕ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 27-03-2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ( 29-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียน 2/2559 ของโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด (20-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียน 2/2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด (28-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เมษายน พ.ศ.2560  ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30น.)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ( 16-03-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560 (สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ) 16-03-2560

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,บ้านสันต้นกอกหมู่ที่ 2(3จุด) คลิ๊ก  ,บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดหมู่ที่3คลิ๊ก  บ้านห้วยเคียนหมู่ที่4(2จุด)คลิ๊ก  ,บ้านบ่อทองหมู่ที่5 คลิ๊ก, บ้านถ้ำผาตองหมูที่6 คลิ๊ก, บ้านห้วยทรายขาวหมู่ที่ 7 คลิ๊ก (10-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง(21-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560(20-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่อรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560(20-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(15-02-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 3 โครงการ (1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (2)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 (3)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ท10 (31-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1(26-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล พร้อมลงหินคลุก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 5 (26-01-2560)

  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (26-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560(17-01-2560)

 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560 (17-01/2560)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลท่าสุด(05-08-2557)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๗๒/๒๕๕๘ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)

(11-11-2558)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๗๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)ของเทศบาลตำบลท่าสุด(11-11-2558)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุข์กและข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙(26-10-2558)

 ประกาศตำบลท่าสุดเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙(28-10-2558)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (27-10-2558)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (22-10-2558)

 คำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุดที่ ๓๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลท่าสุด (09-12-2557)

 นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่าสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ห้องข่าวเทศบาลตำบลท่าสุด

โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 มิถนายน 2560 (คลิก)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

(วันที่ 27มิถุนายน 2560 )

ติดตามข่าวสาร...........(คลิ๊ก)

                                                                                                                                                              

 


แผนที่ เทศบาลตำบลท่าสุด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


      ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 053787101 Fax.053787103 ต่อ 203 หรือ www.tasud.net
Hotline 053-787039

Close