-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา
          กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ
     การวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา
     ตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริม
     การศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา
     ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไป
     ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัด
     การศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ      ภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

          1. งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานบริหารวิชาการ
                งานนิเทศการศึกษา
                งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
                งานลูกเสือและยุวกาชาด

          2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
                งานกิจการศาสนา
                งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
                งานกิจการเด็กและเยาวชน
                งานกีฬาและสันทนาการ

           3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานจัดการศึกษา
                งานพลศึกษา
                งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
                งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
                งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com