-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      อำนาจหน้าที่ กองช่าง
          กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ
     เทศบาลการอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
     งานบำรุง ซ่อม และ จัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
     การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่
     เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา
     ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
     4 ด้าน คือ

          1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานก่อสร้างและบูรณะถนน
                งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
                งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
                งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

          2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
                งานวิศวกรรม
                งานประเมินราคา
                งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
                งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
                งานออกแบบ

          3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
                งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
                งานระบายน้ำ
                งานจัดตกแต่งสถานที่

          4. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสำรวจและแผนที่
                งานวางผังพัฒนาเมือง
                งานควบคุมทางผังเมือง
                งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
                งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com