-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      อำนาจหน้าที่ กองคลัง
          กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงาน
     เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน
     เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆการเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ
     การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ การรับ - จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
     การยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบ
     งานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ
     การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษีการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก
     ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ
    ภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

          1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
                งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                งานเก็บรักษาเงิน

           2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานการบัญชี
                งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                งานงบการเงินและงบทดรอง
                งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

          3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                งานพัฒนารายได้
                งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

          4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                งานพัสดุ
                งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com