-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

          ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
     การจัดทำร่างข้อบังคับงาน ประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ
     บริหารงานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
     และลูกจ้างการบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ
     ปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 6 ด้านคือ

          1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานสารบรรณ
                งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                งานบริหารงานบุคคล
                งานเลือกตั้ง
                งานตรวจสอบภายใน

          2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานนโยบายและแผนพัฒนา
                งานวิชาการ
                งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                งานงบประมาณ

          3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานกฎหมายและนิติกรรม
                งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
                งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
                งานระเบียบการคลัง
                งานข้อบัญญัติ เทศบาล

          4. งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานเทศกิจ
                งานรักษาความสงบเรียบร้อย
                งานสนับสนุนและบริการ

          5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานอำนวยการ
                งานป้องกัน
                งานช่วยเหลือฟื้นฟู
                งานกู้ภัย

          6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com