รายประชุมสภา

1.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด  สมัยสามัญ  สมัยที่  4

2.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด  สมัยสามัญ  สมัยที่  3

3.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2

4.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด  สมัยสามัญ  สมัยที่  1

1.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ( ปี 2560 )
2.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ( ปี 2560 )
3.บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ( ปี 2560 )

 

 

 

 

 

 

กลับ