-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำแถลงนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนดำเนินการ
เทศบัญญัติ
 กองการศึกษา
 งานการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายสภา
กระบวนงานบริการภารกิจ
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินการ
รายงานแสดงฐานะการเงิน
แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
งานจัดชื้อจัดจ้าง
การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
งบทดลอง
รายงานรับ-จ่าย


  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา
 
      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 


  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 

      แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลตำบลท่าสุด

                           

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง( ครั้งที่1) เทศบาลตำบลท่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายนพ.ศ.2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2560-2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560

 


 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com