-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 1) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 เพิ่มเติม (ฉบันที่ 2) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เทศบาลตำบลท่าสุด

                           แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เปลี่ยนแปลง( ครั้งที่1) เทศบาลตำบลท่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายนพ.ศ.2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2560-2562 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุด เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2560


 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com