-:- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด -:-

 


  หน้าแรก
  ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่
  อำนาจหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แสดงความคิดเห็น

      อำนาจหน้าที่ ฝ่ายบุคคล
     การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่ง
  และอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติ
  การรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : jumras02@hotmail.com