Download แบบฟอร์ม


 
  - แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  - ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
  - ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร
  - คำขอเลิกกิจการ
  - คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
  - คำร้องขอแจ้งห้องว่าง
  - หนังสือมอบอำนาจ
  - หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
  - หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
  - แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  - แบบฟอร์มการชำระเงิน
  - รายงานการประเมินภาษีป้าย