-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร
  งานจัดชื้อจัดจ้าง
  การรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง
  งบทดลอง
  รายงานรับ-จ่าย

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าสุด

  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล


 สำนักปลัดเทศบาล

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

      แผนดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลท่าสุด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) เทศบาลตำบลท่าสุด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) เทศบาลตำบลท่าสุด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลท่าสุด

 

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
E-Mail : master_au@msn.com