แผนอัตรากำลัง 3 ปี


 
 

-ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560

-ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ฉบับที่2

-ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ฉบับที่3

-ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี ฉบับที่4

-โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง3ปี

-บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง

-เนื้อหาแผนอัตรากำลัง 3ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560)