-:- เทศบาลตำบลท่าสุด -:-

  หน้าแรก     
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  คำแถลงนโยบาย
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินการ
  เทศบัญญัติ
  กองการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายสภา
  กระบวนงานบริการภารกิจ
  การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  ขั้นตอนและเวลาปฎิบัติราชการ
  รายงานผลการดำเนินการ
  รายงานแสดงฐานะการเงิน
  แหล่งท่องเที่ยวและOTOP
  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร

 


  อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
  สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา
 
      


  คณะผู้บริหาร
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสุด
  ตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 


  เบอร์โทรศัพท์
  แผนที่
  ดาว์นโหลด
  ร้องเรียน
 
 
   - การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   ให้บริการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

      ข่าวประชาสัมพันธ์
        เทศบาลตำบลท่าสุดได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    เมื่อวันพุธ ที่ 16พฤศจิกายน 2559 (ประมวลภาพกิจกรรม)

       เทศบาลท่าสุดได้ดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติโครงการวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ ที่23 ตุลาคม 2559

        ขอความร่วมมือประชาชนในตำบลท่าสุด ที่มีหน้าที่เสียนภาษีมาชำระภาษีในเวลาที่กำหนด
        กลุ่มแกะสลักบ้านถ้ำผาตอง(สล่าคำจันทร์ ยาโน)
        ความรู้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด เป็นเทศบาลตำบลท่าสุด(8/4/55)

ข่าวประกาศ

     ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบ่าดาลบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (21-11-2559)

    ประกาศเทศบาลตำบลท่าสุดเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2559 งวดที่ 3 (12-10-2559)

     เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในพื้นที่ตำบลท่าสุด (13/10/2559)

     เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีต บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 (20/09/2559)
       เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วที่ดินพื้นที่ ทต.ท่าสุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(06/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้วที่ดินพื้นที่ ทต.ท่าสุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10 (06/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่9 10จุด (06/09/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(06/09/2559)
       เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2559(09/09/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิม บ้านห้วยพลู หมู่ 1(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกสระห้วยน้ำขุน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(24/08/2559)
       เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(24/08/2559)
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2559(6/09/2559)
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(19/08/2559)
       เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)(13/07/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครางการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(22/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยพลู หมู่ 11(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(11/07/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2(11/07/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (14/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านพลูทอง หมู่ 11 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านศรีป่าซาง หมู่ 9 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิเชียร หมู่ 8 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 บ้านถ้ำผาตอง หมู่ 6 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกรองน้ำประปา บ้านห้วยพลู หมู่ 1 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดและวางท่อฯ หมู่ 2(08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดและวางท่อประปาภูเขา บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดและวางท่อประปาพีวีซี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล 2 จุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10 (08/06/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นกอก หมู่ 2 (08/06/2559)
       เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2559 (01/06/2559)
       เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ(27/05/2559)
       เรื่อง กำหนดวัน เวลา พร้อมเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อประชาชน จำนวน 1 โครงการ(23/05/2559)
       เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ 10(23/05/2559)
       เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7(23/05/2559)
       เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(03/05/2559)
       เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 7(26/04/2559)

 


แผนที่ เทศบาลตำบลท่าสุด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


      กระดานถาม - ตอบ
     ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เ
     ไม่อำนวยสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
     โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     นศ.ผู้ประสบปัญหาการใช้เส้นทางจราจร
      โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที
     ชุมชนในหมู่บ้านฟ้าไทยกับการรับบริการน้ำประปา
     น้ำเสียหน้าตลาดฟ้าไทย
     ปัญหาขยะ
     มลพิษทางเสียง
     การเก็บขยะ...
 
      สาระน่ารู้

     สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนายความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น
     คู่มือการปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการบริบาลทารก
     ภัยเงียบผู้หญิง
     การดูแลสุขภาพเนื่องจากควันไฟป่า
     อาหารกับโรคเบาหวาน
     ความดันโลหิตสูง
     มะเร็งเต้านมน
     ภัยใหม่ในวัยใส

เทศบาลตำบลท่าสุด เลขที่ 389 หมู่ 3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5370-6109 Fax.0-5370-6109 ต่อ103 หรือ www.tasud.net
Hotline 053-787039 E-Mail : master_au@msn.com

Close